Zespoł Szkół w Gorzycach
bip.gov.pl
Jesteś tutaj:
TREŚĆ JEST ARCHIWALNA
Ogłoszenie konkursu na stanowisko głównego księgowego w Zespole Szkół im. por. Józefa Sarny w Gorzycach
Ogłoszenie konkursu na stanowisko głównego księgowego w Zespole Szkół im. por. Józefa Sarny w Gorzycach
 
Na podstawie Zarządzenia nr 10/2018 Dyrektora Zespołu Szkół im. por. Józefa Sarny w Gorzycach z dnia 25 października 2018 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko głównego księgowego w Zespole Szkół im. por. Józefa Sarny w Gorzycach,
oraz na podstawie art. 68 ust. 1 ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 roku (tj. Dz. U. z 2017 poz. 59 i 949 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 11 i 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1045 i 1220) a także na podstawie Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Zespole Szkół im. por. Józefa Sarny w Gorzycach
ogłasza się nabór na stanowisko urzędnicze głównego księgowego w Zespole Szkół im. por. Józefa Sarny w Gorzycach.
 1. Nazwa i adres jednostki ogłaszającej konkurs ( nazwa i adres miejsca pracy)
Zespołu Szkół im. por. Józefa Sarny w Gorzycach
Ul. Żwirki i Wigury 2; 39 – 432 Gorzyce
E – mail: zsgorzyce@zsgorzyce.pl
 1. Określenie stanowiska urzędniczego
Główny księgowy w Zespole Szkół im. por. Józefa Sarny w Gorzycach
Wymiar czasu pracy: 1 etat
Liczba stanowisk pracy – 1 stanowisko
Rodzaj umowy: umowa o pracę
 1. Wymagania formalne dotyczące kwalifikacji związanych ze stanowiskiem pracy
Wymagania niezbędne:
Głównym księgowym, może być osoba, która:
1) posiada obywatelstwo polskie;
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
3) nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
4) posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;
5) spełnia jeden z poniższych warunków:
a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
Wymagania dodatkowe:
 1. znajomość zasad księgowości budżetowej, planu kont i klasyfikacji budżetowej oraz zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych;
 2. znajomość ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, przepisów ordynacji podatkowej;
 3. znajomość przepisów oświatowych i samorządowych;
 4. znajomość programów finansowo – księgowych jednostek budżetowych a w szczególności:
  - Obsługa Programu Płatnik
- Vulcan Księgowość Optiwum
- Vulcan Finanse Optiwum - Faktury
- Vulcan Finanse Optiwum – Rejestr VAT
- Vulcan Płace Optiwum
- Obsługa programów Microsoft Office (Word, Exel, Internet Explorer)
5) podstawowa znajomość języka angielskiego
6) podstawowe rozumienie wypowiedzi w języku rosyjskim lub ukraińskim
 1. Szczegółowy zakres obowiązków i odpowiedzialności:
 1. Prowadzenie księgowości Szkoły (budżet, ZFŚS).
 2. Wstępna i bieżąca kontrola wewnętrzna dokumentów księgowych w sposób zapewniający właściwy przebieg operacji gospodarczych.
 3. Sporządzanie przelewów bankowych.
 4. Przelew wynagrodzeń na ROR.
 5. Zgłoszenia do ZUS i wyrejestrowania ZUS.
 6. Rozliczanie podatku od towarów i usług VAT – ewidencja zakupów, ewidencja sprzedaży, sporządzanie deklaracji VAT-7.
 7. Rozliczanie podatku o wewnątrzwspólnotowych transakcjach w UE.
 8. Rozliczenia finansowe z ZUS-em, z Urzędem Skarbowym.
 9. Prowadzenie kart dochodów i wydatków.
 10. Sporządzanie miesięcznych, kwartalnych i rocznych sprawozdań Rb-27S, Rb-28S, Rb-28NWS, Rb-N, Rb-Z, Rb-Un, Rb-Uz.
 11. Sporządzanie bilansu wraz z załącznikami.
 12. Opracowanie projektu budżetu, dokonywanie zmian budżetowych według  potrzeb.
 13. Prowadzenie korespondencji finansowej.
 14. Bieżące śledzenie przepisów w zakresie finansów i księgowości.
 15. Prawidłowe przechowywanie i archiwizowanie dokumentów księgowych wynikających z zakresu obowiązków na zajmowanym stanowisku.
 16. Kierowanie pracą podległych pracowników.
 17. Informowanie Dyrektora Szkoły o zachodzących nieprawidłowościach.
 18. Wykonywanie innych czynności wynikających z zajmowanego stanowiska.
 1. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
Miejsce pracy: Zespołu Szkół im. por. Józefa Sarny w Gorzycach; Ul. Żwirki i Wigury 2;
39 – 432 Gorzyce
Rodzaj pracy: Praca o charakterze administracyjno - biurowym, wymagająca kontaktu z interesantami (osobiście i telefonicznie) oraz z różnego rodzaju instytucjami. Praca przy komputerze, wymagająca wymuszonej pozycji ciała.
Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, fax. 
Praca w pełnym wymiarze w godzinach: od poniedziałku do piątku 7.00 - 15.00.
Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy:
- nie występują szkodliwe ani niebezpieczne warunki pracy,
- pomieszczenie biurowe znajduje się na parterze,
- do budynku prowadzi podjazd dla niepełnosprawnych,
- w budynku brak toalety dostosowanej dla osób niepełnosprawnych.
 1. Wymagane dokumenty:
 1. List motywacyjny;
 2. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;
 3. Kserokopie świadectw pracy ( poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);
 4. Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania stanowiska;
 5. Kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające kwalifikacje  i wykształcenie zawodowe;
 6. Inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje i umiejętności;
 7. Oświadczenie o nie karalności;
 8. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
 9. Oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w ustawie o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14 poz. 114).
Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458).
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać (w sekretariacie) lub przesłać w terminie do dnia 15 listopada 2018 do godz. 11:00 na adres:  Zespół Szkół im. por. Józefa Sarny w Gorzycach; Ul. Żwirki i Wigury 2; 39 – 432 Gorzyce w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na stanowisko urzędnicze Głównego Księgowego w Zespole Szkół im. por. Józefa Sarny w Gorzycach ".
Aplikacje, które wpłyną do Szkoły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Otwarcie ofert nastąpi w Zespole Szkół im. por. Józefa Sarny w Gorzycach; Ul. Żwirki i Wigury 2; 39 – 432 Gorzyce w dniu 15 listopada o godz. 12:00.
Z regulaminem naboru można się zapoznać w Sekretariacie w Zespole Szkół im. por. Józefa Sarny w Gorzycach; Ul. Żwirki i Wigury 2; 39 – 432 Gorzyce oraz na stronie http://bip.zsgorzyce.pl
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 15 836 20 87.
Lista kandydatów spełniających  wymagania formalne i dopuszczonych do II etapu wraz z terminem rozmowy kwalifikacyjnej zostanie ogłoszona na stronie internetowej
Komisja Rekrutacyjna w dniu następnym zawiadamia pisemnie, telefonicznie lub drogą elektroniczną kandydatów, którzy spełnili wymogi formalne o terminie i miejscu dalszego postępowania rekrutacyjnego.
 
Wice Dyrektor Zespołu Szkół w Gorzycach
Jarosław Augustynowicz

powrot
Podmiot publikującyZespoł Szkół w Gorzycach
WytworzyłJarosław Augustynowicz - W-ce dyr. ds. CKP2018-10-31
Publikujący Jarosław Augustynowicz - W-ce dyr. ds. CKP 2018-10-31 11:43
Modyfikacja Jarosław Augustynowicz - W-ce dyr. ds. CKP 2018-10-31 11:39
Zespoł Szkół w Gorzycachul. Żwirki i Wigury 2, 39-432 Gorzyce tel. (15) 836-20-87 email: sekretariat@zsgorzyce.pl
Wygenerowano: 17 stycznia 2019r. 10:22:11
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.