„Przygotowanie i dostarczanie posiłków dla uczniów - mieszkańców internatu Zespołu Szkół im.por.J.Sarny w Gorzycach”
POKAŻ WYNIK PRZETARGU

ZMIANY:
2020-08-13 20:16:40: Dodano wynik do przetargu
2020-08-13 20:16:40: Dodano wynik do przetargu
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringowa polegająca na przygotowaniu i dostarczaniu posiłków dla uczniów - mieszkańców internatu Zespołu Szkół im.por.J.Sarny w Gorzycach.
Catering obejmuje całodzienne wyżywienie dla wychowanków internatu Zespołu Szkół w Gorzycach. W realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawcę obowiązuje „System HACCP” regulowany: Ustawą bezpieczeństwa żywności i żywienie oraz przepisami Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa żywności. Wykonawca w okresie realizacji zadania powinien dostarczać cztery posiłki każdego dnia:
- I śniadanie
- II śniadanie
- obiad (I danie, II danie i co najmniej kompot)
- kolacja
Dopuszcza się jednoczesne wydanie I i II śniadania
Wykonawca dostarczy gotowe posiłki do dwóch wyznaczonych pomieszczeń w siedzibie internatu mieszczącego się pod adresem: ul. 11 Listopada 12 w Gorzycach zgodnie z następującym harmonogramem:
Dni robocze (poniedziałek – piątek)
Śniadanie (I i II) – 6:30 – 7:00
Obiad – 15:00 – 15:30
Kolacja – 18:30 – 19:00
Sobota, niedziela lub święta
Śniadanie (I i II) – 7:30 – 8:00
Obiad – 14:30 – 15:00
Kolacja – 18:30 – 19:00
Łączna szacunkowa liczba dni, w których będą wydawane posiłki zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 oraz z 2019 r. poz. 318) wynosi 300.
Łączna szacunkowa liczba wychowanków spożywających posiłek każdego dnia wynosi 125


5.08.2020 https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=f100ee99-9a48-4b77-8be0-8210de459275
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=f100ee99-9a48-4b77-8be0-8210de459275 1/9
Zespół Szkół w Gorzycach: Przygotowanie i dostarczanie posiłków dla uczniów - mieszkańców internatu Zespołu Szkół
im.por.J.Sarny w Gorzycach
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich
wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób
będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22
ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe
numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej –
mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół w Gorzycach, krajowy numer identyfikacyjny 37210000000000, ul. ul. Żwirki i Wigury 2 ,
39-432 Gorzyce, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 158 362 087, e-mail torus0@poczta.onet.pl, faks 158 362 087.
Adres strony internetowej (URL): http://www.zsgorzyce.pl
Adres profilu nabywcy:
Ogłoszenie nr 570277-N-2020 z dnia 2020-08-05 r.
5.08.2020 https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=f100ee99-9a48-4b77-8be0-8210de459275
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=f100ee99-9a48-4b77-8be0-8210de459275 2/9
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie
dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku
wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z
zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania
odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy
zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://bip.zsgorzyce.pl
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.zsgorzyce.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pocztą lub złożenie osobiste w formie pisemnej
Adres:
Zespół Szkół w Gorzycach; ul. Żwirki i Wigury 2; 39-432 Gorzyce, (sekretariat)
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
5.08.2020 https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=f100ee99-9a48-4b77-8be0-8210de459275
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=f100ee99-9a48-4b77-8be0-8210de459275 3/9
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przygotowanie i dostarczanie posiłków dla uczniów - mieszkańców
internatu Zespołu Szkół im.por.J.Sarny w Gorzycach
Numer referencyjny: ZS.02.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie
zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny
produkt, usługę lub roboty budowlane: Zespołu Szkół w Gorzycach. W realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawcę obowiązuje
„System HACCP” regulowany: Ustawą bezpieczeństwa żywności i żywienie oraz przepisami Unii Europejskiej w zakresie
bezpieczeństwa żywności. Wykonawca w okresie realizacji zadania powinien dostarczać cztery posiłki każdego dnia: - I śniadanie - II
śniadanie - obiad (I danie, II danie i co najmniej kompot) - kolacja Dopuszcza się jednoczesne wydanie I i II śniadania Wykonawca
dostarczy gotowe posiłki do dwóch wyznaczonych pomieszczeń w siedzibie internatu mieszczącego się pod adresem: ul. 11 Listopada
12 w Gorzycach zgodnie z następującym harmonogramem: Dni robocze (poniedziałek – piątek) Śniadanie (I i II) – 6:30 – 7:00 Obiad
– 15:00 – 15:30 Kolacja – 18:30 – 19:00 Sobota, niedziela lub święta Śniadanie (I i II) – 7:30 – 8:00 Obiad – 14:30 – 15:00 Kolacja –
18:30 – 19:00 Łączna szacunkowa liczba dni, w których będą wydawane posiłki zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 oraz z 2019 r. poz. 318) wynosi 300.
Łączna szacunkowa liczba wychowanków spożywających posiłek każdego dnia wynosi 125
II.5) Główny kod CPV: 55321000-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
55524000-9
55523100-3
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
5.08.2020 https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=f100ee99-9a48-4b77-8be0-8210de459275
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=f100ee99-9a48-4b77-8be0-8210de459275 4/9
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie
obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust.
1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który
został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2020-09-01 lub zakończenia: 2021-06-25
II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów
Określenie warunków: Wpis Wykonawcy do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej
w zakresie produkcji posiłków od surowca do gotowej potrawy z możliwością ich transportu w ramach usług cateringowych w
zakresie produkcji posiłków, ich transportu (świadczenia usług cateringowych) na podstawie ustawy z dnia 25.08.2006 roku o
Bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1541)
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Oświadczenie Wykonawcy o zatrudnianiu dietetyka
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i
nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub
doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający
przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy
Pzp)
5.08.2020 https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=f100ee99-9a48-4b77-8be0-8210de459275
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=f100ee99-9a48-4b77-8be0-8210de459275 5/9
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE
NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA
KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU
NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25
UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1
ustawy Pzp; b) oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić
dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia
(Załącznik nr 3 do SIWZ). c) Zamawiający zażąda od Wykonawcy przedstawienia w/w dokumentów dotyczących Podwykonawcy,
któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji
Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA
WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25
UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wpis Wykonawcy do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie produkcji
posiłków od surowca do gotowej potrawy z możliwością ich transportu w ramach usług cateringowych w zakresie produkcji
posiłków, ich transportu (świadczenia usług cateringowych) na podstawie ustawy z dnia 25.08.2006 roku o Bezpieczeństwie
żywności i żywienia (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1541) W celu potwierdzenia zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca
dołączy oświadczenie świadczące o zatrudnianiu dietetyka
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA
WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25
UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium
5.08.2020 https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=f100ee99-9a48-4b77-8be0-8210de459275
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=f100ee99-9a48-4b77-8be0-8210de459275 6/9
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
5.08.2020 https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=f100ee99-9a48-4b77-8be0-8210de459275
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=f100ee99-9a48-4b77-8be0-8210de459275 7/9
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy
ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z
ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich
udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli
licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Termin zapłaty 10,00
Dostarczenie podwieczorku 30,00
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
5.08.2020 https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=f100ee99-9a48-4b77-8be0-8210de459275
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=f100ee99-9a48-4b77-8be0-8210de459275 8/9
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące
podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert
wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń
informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo
ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
5.08.2020 https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=f100ee99-9a48-4b77-8be0-8210de459275
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=f100ee99-9a48-4b77-8be0-8210de459275 9/9
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano
wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-08-13, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg
ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które
miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Data składania ofert:
2020-08-13 10:00:00
Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)
Podmiot publikującyZespoł Szkół w Gorzycach
WytworzyłAugustynowicz Jarosław 2020-08-05 13:21:00
PublikującyJarosław Augustynowicz 2020-08-05 13:22:00
Modyfikował(a) Jarosław Augustynowicz 2020-08-13 20:16:40
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Załącznik nr 1 366.19 KbPlik pdf
2. Załącznik nr 2 350.08 KbPlik pdf
3. Załącznik nr 3 243.25 KbPlik pdf
4. Załącznik nr 4 Formularz ofertowy 355.02 KbPlik pdf
5. Załącznik nr 5 - wzór Umowy 538.49 KbPlik pdf

Rejestr zmian