Zespoł Szkół w Gorzycach
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
Wyniki przetargów:
Przygotowanie i dostarczanie posiłków dla uczniów - mieszkańców internatu Zespołu Szkół im.por.J.Sarny w Gorzycach
Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): ZS.01.08.2022
 
Gorzyce, dnia 25.08.2022 r.
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
   W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego - dalej zwane „postępowaniem” - jest prowadzone w trybie podstawowym z możliwością  przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129, ze zmianami) o wartości nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3, Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00157540/01 z dnia 2021-08-23 r. zamieszczonego na stronie https://miniportal.uzp.gov.pl/  pn.: „Przygotowanie i dostarczanie posiłków dla uczniów - mieszkańców internatu Zespołu Szkół im.por.J.Sarny w Gorzycach”
Zamawiający:
Zespół Szkół im. por. J. Sarny
adres: ul. Żwirki i Wigury 2, 39-432 Gorzyce
tel.: 15 836-20-87
   działając na podstawie art. 239 oraz art. 253 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129, ze zmianami) Zespół Szkół w Gorzycach informuje, że powołana komisja przetargowa dokonała oceny złożonych ofert  i uznała za najkorzystniejszą ofertę nr 1 złożoną przez:
Nazwa i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano:
Przytulna s.c. Sebastian Kłapyta, Elżbieta  Kłapyta
ul. Spółdzielcza 6
37-415 Zaleszany
Cena:
911680,00 zł brutto
Uzasadnienie wyboru:
Oferta nr 1 spełnia warunki określone w SWZ, uzyskała najwyższą ocenę tj.
 1. Cena C – waga kryterium 60%, punktowa – 60 punktów
 2. Wsad do kotła – waga 40%, punktowa – 40 punktów
co daje łączną ocenę 100,00 pkt. i jest ofertą najkorzystniejszą dla Zamawiającego
   Żaden wykonawca nie został wykluczony ani żadna oferta nie została odrzucona.
   Termin, po którego upływie może być zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego:
po upływie 1 dnia od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Zestawienie złożonych ofert w postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny i porównania  ofert zawiera załącznik  nr 1  do ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
 
 
 
 
 
                                                                                                               Wicedyrektor Zespołu Szkół w Gorzycach
 
                                                                                                                 mgr inż. Jarosław Augustynowicz
 

     Zał. Nr 1

Zestawienie złożonych ofert w postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny i porównania ofert

 
Numer
 oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena
 (w zł)
Przyznane
punkty
w kryterium
„Cena”
Wsad
do kotła
(zł)
Przyznane
punkty
w kryterium
„Wsad do kotła”
Łączna punktacja
1 Przytulna s.c. Sebastian Kłapyta, Elżbieta  Kłapyta
ul. Spółdzielcza 6; 37-415 Zaleszany
1209600 60  
20
 
40
100
 
 
 
        Otrzymują:
 1. Strona internetowa zamawiającego
 2. Uczestnicy postępowania

Generuj PDF
„Przygotowanie i dostarczanie posiłków dla uczniów - mieszkańców internatu Zespołu Szkół im.por.J.Sarny w Gorzycach”

Generuj PDF
„Przygotowanie i dostarczanie posiłków dla uczniów - mieszkańców internatu Zespołu Szkół im.por.J.Sarny w Gorzycach”

Generuj PDF
„Przygotowanie i dostarczanie posiłków dla uczniów - mieszkańców internatu Zespołu Szkół im.por.J.Sarny w Gorzycach”
Zamawiający – Zespół Szkół im.por. Józefa Sarny w Gorzycach
Postępowanie o udzielenie zamówienia na „Przygotowanie i dostarczanie posiłków dla uczniów - mieszkańców internatu Zespołu Szkół im.por.J.Sarny w Gorzycach”
Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): ZS.03.2019
Gorzyce, dnia 26.06.2019 r.
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
   W postępowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –  Prawo  zamówień  publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.),  ogłoszonego w dniu 12.06.2019r. pod Nr 560287-N-2019 na stronie portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych www.portal.uzp.gov.pl: „Przygotowanie i dostarczanie posiłków dla uczniów - mieszkańców internatu Zespołu Szkół im.por.J.Sarny w Gorzycach”
Zamawiający:
Zespół Szkół im. por. J. Sarny
adres: ul. Żwirki i Wigury 2, 39-432 Gorzyce
tel.: 15 836-20-87
                                                                                     e-mail: zsgorzyce@zsgorzyce.pl
                                                                                     web: www.bip.zsgorzyce.pl
   Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późniejszymi zmianami) Zespół Szkół w Gorzycach informuje, że powołana komisja przetargowa dokonała oceny złożonych ofert w trybie przetargu nieograniczonego i uznała za najkorzystniejszą ofertę nr 3 złożoną przez:
Nazwa i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano:
Przytulna s.c. Sebastian Kłapyta, Elżbieta  Kłapyta
ul. Spółdzielcza 6
37-415 Zaleszany
e-mail: piekarnia.zaleszany@gmail.com
Cena:
582750,00 zł brutto
Uzasadnienie wyboru:
Oferta nr 3 spełnia warunki określone w SIWZ, uzyskała najwyższą ocenę tj.
A.            Kryterium „Cena” w PLN: 60 pkt
B.            Kryterium „Termin zapłaty” w dniach: 10 pkt,
C.             Kryterium „Dostarczenie podwieczorku” w dniach/tydzień: 30 pkt.
co daje łączną ocenę 100,00 pkt. i jest ofertą najkorzystniejszą dla Zamawiającego
   Żaden wykonawca nie został wykluczony ani żadna oferta nie została odrzucona.
   Termin, po którego upływie może być zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego:
po upływie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Zestawienie złożonych ofert w postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny i porównania  ofert zawiera załącznik  nr 1  do ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
 
 
                                                                                                               Wicedyrektor Zespołu Szkół w Gorzycach
 
                                                                                                                  mgr inż. Jarosław Augustynowicz

     Zał. Nr 1

Zestawienie złożonych ofert w postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny i porównania ofert

 
Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena (w zł) Przyznane punkty w kryterium „Cena” Przyznane punkty w kryterium „Termin zapłaty” Przyznane punkty w kryterium „Dostarczenie podwieczorku” Łączna punktacja
1 BREKA Sp. z o.o.
Ul. Wyspiańskiego 8/41; 39-400 Tarnobrzeg
585900,00 59,68  
5
 
20
84,68
2 ZP-H WODEX Sp. z o.o.
Ul. Kwiatkowskiego 1; 37-450 Stalowa Wola
Restauracja STAL
756000,00 46,25 5 30 81,25
3 Przytulna s.c. Sebastian Kłapyta, Elżbieta  Kłapyta
ul. Spółdzielcza 6; 37-415 Zaleszany
582750,00 60 10 30 100
 
  
        Otrzymują:
1.      Strona internetowa zamawiającego
2.      Uczestnicy postępowania
 

Generuj PDF
Przygotowanie i dostarczanie posiłków dla uczniów - mieszkańców internatu Zespołu Szkół im.por.J.Sarny w Gorzycach
Znak sprawy: ZS.03.2019

                                                                                                                                                           Gorzyce, 12.06.2019 r.
 
 
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA.
 
 
Dot.:    „Przygotowanie i dostarczanie posiłków dla uczniów - mieszkańców internatu Zespołu Szkół im.por.J.Sarny w Gorzycach”
 
           
     Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.) Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie.
UZASADNIENIE
                W dniu 10.06.20109 r. o godzinie 800 upłynął termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu. W przewidzianym terminie wpłynęły dwie oferty:
Oferta nr 1: CATERING PAKAM, Złota 175, 27 – 650 Samborzec – oferowana cena brutto – 20,00 zł/jedna dniówka/jednego ucznia (łączna wartość: 20 zł x 300 dni x 105 uczniów = 630000,00 zł)
Oferta nr 2: Przytulna s.c. Sebastian Kłapyta, Elżbieta  Kłapyta, ul. Spółdzielcza 6, 37-415 Zaleszany – oferowana cena brutto – 19,22 zł/jedna dniówka/jednego ucznia (łączna wartość: 19,22 zł x 300 dni x 105 uczniów = 605430,00 zł)
Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia tj. 15,00 zł / jednia dniówka / jednego ucznia /jedna dniówka/jednego ucznia (łączna wartość: 15 zł x 300 dni x 105 uczniów = 472500,00 zł)
W związku z faktem, że zaoferowana cena znacznie przekroczyła kwotę, którą Zamawiający przewidział na realizację zamówienia, a Zamawiający nie ma możliwości podniesienia tej kwoty do najniższej zaoferowanej ceny, przedmiotowe postepowanie unieważnia się.
                                                                                  Wicedyrektor Zespołu Szkół w Gorzycach
             
                                                                                        mgr inż. Jarosław Augustynowicz

 
 
 
                                                                                                                            
 
Otrzymują:
 1. 1 x Strona internetowa Zamawiającego
 2. 1 x a/a
 3. 1 x CATERING PAKAM
 4. 1 x : Przytulna s.c.

Generuj PDF
Przygotowanie i dostarczanie posiłków dla uczniów - mieszkańców internatu Zespołu Szkół im.por.J.Sarny w Gorzycach
Gorzyce, dnia 28.08.2018 r.
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
   W postępowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –  Prawo  zamówień  publicznych,  ogłoszonego w dniu 18.08.2018. pod Nr 605879-N-2018 na stronie portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych www.portal.uzp.gov.pl: „Przygotowanie i dostarczanie posiłków dla uczniów - mieszkańców internatu Zespołu Szkół im.por.J.Sarny w Gorzycach”
Zamawiający:
Zespół Szkół im. por. J. Sarny
adres: ul. Żwirki i Wigury 2, 39-432 Gorzyce
tel.: 15 836-20-87
 e-mail: zsgorzyce@zsgorzyce.pl
 web: www.bip.zsgorzyce.pl
   Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późniejszymi zmianami) Zespół Szkół w Gorzycach informuje, że powołana komisja przetargowa dokonała oceny złożonych ofert w trybie przetargu nieograniczonego i uznała za najkorzystniejszą ofertę nr 1 złożoną przez:
Nazwa i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano:
Przytulna s.c. Sebastian Kłapyta, Elżbieta  Kłapyta
ul. Spółdzielcza 6
37-415 Zaleszany
e-mail: piekarnia.zaleszany@gmail.com
Cena:
466908,00 zł brutto
Uzasadnienie wyboru:
Oferta nr 1 spełnia warunki określone w SIWZ, uzyskała najwyższą ocenę tj.
A.            Kryterium „Cena” w PLN: 60 pkt
B.            Kryterium „Termin zapłaty” w dniach: 10 pkt,
C.             Kryterium „Dostarczenie podwieczorku” w dniach/tydzień: 30 pkt.
co daje łączną ocenę 100,00 pkt. i jest ofertą najkorzystniejszą dla Zamawiającego
   Żaden wykonawca nie został wykluczony ani żadna oferta nie została odrzucona.
   Termin, po którego upływie może być zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego:
po upływie 1 dnia od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Zestawienie złożonych ofert w postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny i porównania  ofert zawiera załącznik  nr 1  do ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
 
 
 
 
 
                                                                                                               Wicedyrektor Zespołu Szkół w Gorzycach
 
                                                                                                                          mgr inż. Jarosław Augustynowicz
 
                                                                                                                                    

     Zał. Nr 1

Zestawienie złożonych ofert w postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny i porównania ofert

 
Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena (w zł) Przyznane punkty w kryterium „Cena” Przyznane punkty w kryterium „Termin zapłaty” Przyznane punkty w kryterium „Dostarczenie podwieczorku” Łączna punktacja
1 Przytulna s.c. Sebastian Kłapyta, Elżbieta  Kłapyta
ul. Spółdzielcza 6; 37-415 Zaleszany
466908,00 60  
10
 
30
100
 
 
 
        Otrzymują:
 1. Strona internetowa zamawiającego
 2. Uczestnicy postępowania
 
Generuj PDF
Utworzenie klasopracowni pod nowe kierunki kształcenia
Część I: Dostawa sprzętu informatycznego w celu utworzenie klasopracowni pod nowe kierunki kształcenia
Gorzyce, 19.02.2016 r.
 
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
dot.:    Utworzenie klasopracowni pod nowe kierunki kształcenia – część I zamówienia - Dostawa sprzętu informatycznego w celu utworzenie klasopracowni pod nowe kierunki kształcenia.
      Zamawiający informuje, że na podstawie art. 93 ust. 1. pkt 1. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 2164 z późn. zm.) unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego części I - Dostawa sprzętu informatycznego w celu utworzenie klasopracowni pod nowe kierunki kształcenia.
      Zgodnie z art. 93 ust. 1. pkt 1. stanowi, że  Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu (…). W ramach prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający dokonał podziału przedmiotowego zamówienia na dwie części. W terminie przewidzianym na składanie ofert tj. do dnia 16.12.2016 r. do godziny 14:30 nie wpłynęła żadna oferta która dotyczyłaby części I przedmiotowego zamówienia.
 
Wicedyrektor Zespołu Szkół w Gorzycach
 
mgr inż. Jarosław Augustynowicz
 
Część II: Dostawa sprzętu mechatronicznego w celu utworzenie klasopracowni pod nowe kierunki kształcenia.
Gorzyce, dnia 19.12.2016 r.
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
   W postępowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –  Prawo  zamówień  publicznych,  ogłoszonego w dniu 08.12.2016. pod nr 361698 – 2016 na stronie portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych www.portal.uzp.gov.pl: „Utworzenie klasopracowni pod nowe kierunki kształcenia”
Zamawiający:
Zespół Szkół im. por. J. Sarny
adres: ul. Żwirki i Wigury 2, 39-432 Gorzyce
tel.: 15 836-20-87
   e-mail: zsgorzyce@zsgorzyce
  web: www.bip.zsgorzyce.pl
   Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.)
Zespół Szkół w Gorzycach informuje, że powołana komisja przetargowa dokonała oceny złożonych ofert w trybie przetargu nieograniczonego i uznała za najkorzystniejszą dla części II: Dostawa sprzętu mechatronicznego w celu utworzenie klasopracowni pod nowe kierunki kształcenia ofertę nr 1 złożoną przez:
Nazwa i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano:
MECHATRONIK Artur Grochowski
ul. Wyspowa 2/73
03-687 Warszawa

Cena:
108242,40 zł brutto
Uzasadnienie wyboru:
Oferta nr 1 spełnia warunki określone w SIWZ, uzyskała najwyższą ocenę tj.
A.            Kryterium „Cena” w PLN: 80 pkt
B.            Kryterium „Okres gwarancji” w miesiącach: 0 pkt,
co daje łączną ocenę 80,00 pkt. i jest ofertą najkorzystniejszą dla Zamawiającego
   Żaden wykonawca nie został wykluczony ani żadna oferta nie została odrzucona.
   Termin, po którego upływie może być zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego:
po upływie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Zestawienie złożonych ofert w postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny i porównania  ofert zawiera załącznik  nr 1  do ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
  Wicedyrektor Zespołu Szkół w Gorzycach
 
mgr inż. Jarosław Augustynowicz
 
Zał. Nr 1

Zestawienie złożonych ofert w postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny i porównania ofert

Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena (w zł) Przyznane punkty w kryterium „Cena” Przyznane punkty w kryterium „Okres gwarancji” Łączna punktacja
1 MECHATRONIK Artur Grochowski; ul. Wyspowa 2/73;
03-687 Warszawa
108242,40 80  
0
80
 
 
         Otrzymują:
 1. Strona internetowa zamawiającego
 2. Uczestnicy postępowania
Generuj PDF
Zespoł Szkół w Gorzycachul. Żwirki i Wigury 2, 39-432 Gorzyce tel. (15) 836-20-87 email: sekretariat@zsgorzyce.pl
Wygenerowano: 16 lipca 2024r. 08:46:14
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.