Zespoł Szkół w Gorzycach
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Zaproszenie do złożenia oferty na „wyposażenie strefy pożarowej w Zespole Szkół w Gorzycach w wyłącznik prądu”
       Na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 2 ust.1 pkt 1 ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, z późn. zm.) Zespół Szkół w Gorzycach zaprasza do składania ofert na: wyposażenie strefy pożarowej w Zespole Szkół w Gorzycach w wyłącznik prądu. 
1. Opis przedmiotu zapytania.
 Przedmiotem zapytania jest wyposażenie strefy pożarowej w Zespole Szkół w Gorzycach w wyłącznik prądu. 
Szczegółowy opis zadania oraz pełna dokumentacja stanowią załączniki niniejszego zapytania.
Zadanie należy wykonać zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi wydanymi przez Komendanta Miejskiego PSP w Tarnobrzegu w formie decyzji Nr 573/2021 z dnia 25.10.2021r., na podstawie której została wykonana przedłożona dokumentacja
2. Termin wykonania usługi
Termin realizacji zadania do 15 sierpnia 2024 r. Zamawiający może przedłużyć termin zakończenia realizacji zadania o 15 dni w sytuacji, gdy nastąpią opóźnienia dostaw materiałów nie z winy Wykonawcy. 
Rozliczenie pracy nastąpi jednorazowo po zrealizowaniu zadania, zatwierdzeniu protokołu odbioru
 i dostarczeniu faktury.
3. Miejsce realizacji usługi
Zespół Szkół  w Gorzycach, ul. Żwirki i Wigury 2, Gorzyce.
4. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
Oferty należy składać do sekretariatu Zespołu Szkół  im.por.J.Sarny , ul.Żwirki i Wigury 2, 39-432 Gorzyce lub pocztą internetową na adres zsgorzyce@wp.pl, do dnia 2024-07-02 do godz. 10:00 Otwarcie i wybór ofert nastąpi w dniu 2024-07-02 o godz. 10:30  w sekretariacie Zespołu Szkół im.por.J.Sarny , ul.Żwirki i Wigury 2, 39-432 Gorzyce
5. Opis sposobu przygotowania oferty
Ofertę należy przygotować na formularzu zgodnie z załącznikiem nr 2.
Do oferty należy dołączyć następujące załączniki:
a. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
b. Aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału ZUS.
c. Oświadczenie o uprawnieniach elektrycznych.
d. Kosztorys ofertowy.
e. Oferta składana drogą elektroniczną powinna być zapisana w formacie pdf i spakowana do pliku zip opatrzonego hasłem. Hasło należy przesłać w odrębnym mailu.
f. Oferta w formie papierowej powinna być zapakowana w zaklejoną kopertę, na której należy umieścić nazwę postępowania oraz nazwę oferenta.
 
6. Opis sposobu obliczenia ceny
Kryterium wyboru jest najniższa cena
7. Okres gwarancji i zabezpieczenie
Minimalny okres gwarancji 36 miesięcy.
8. Załączniki
Załącznik nr 1 – wzór umowy. 
Załącznik nr 2 - Formularz oferty
Załącznik nr 3 – Opis techniczny
Załącznik nr 4 - Rysunek E-1 (plan)
Załącznik nr 5 - Rysunek E-2
Załącznik nr 6 - Rysunek E-3
Załącznik nr 7 – STWiORB
Załącznik nr 8 - Wyposażenie strefy pożarowej _przedmiar
Załącznik nr 9 - Wymagane Załączniki do projektu i deklaracje
 
powrot
Podmiot publikującyZespoł Szkół w Gorzycach
WytworzyłJarosław Augustynowicz - Wicedyrektor Zespołu Szkół w Gorzycach2024-06-27
Publikujący Jarosław Augustynowicz - Wicedyrektor Zespołu Szkół w Gorzycach 2024-06-27 13:40
Modyfikacja Jarosław Augustynowicz - Wicedyrektor Zespołu Szkół w Gorzycach 2024-07-02 11:22
Ostatnio dodane
Uchwały/Zarządzenia
data dodania: 2022-08-10
data dodania: 2021-11-25
data dodania: 2018-04-25
Wyniki przetargów
Treści
data dodania: 2024-07-05
data dodania: 2024-07-03
data dodania: 2024-07-02
data dodania: 2019-05-10
Newsletter
Zespoł Szkół w Gorzycachul. Żwirki i Wigury 2, 39-432 Gorzyce tel. (15) 836-20-87 email: sekretariat@zsgorzyce.pl
Wygenerowano: 16 lipca 2024r. 07:20:15
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.