Zespoł Szkół w Gorzycach
bip.gov.pl
Jesteś tutaj:
Organizacja praktyki tygodniowej z zakresu odlewnictwa realizowanej w projekcie pn. Podkarpacie stawia na zawodowców

   

  Przedmiotem zamówienia jest organizacja praktyki tygodniowej z zakresu odlewnictwa realizowanej w projekcie „Podkarpacie stawia na zawodowców” realizowanym przez Powiat Tarnobrzeski w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2. Podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego. Praktyka będzie realizowana przez 10 uczniów Zespole Szkół w Gorzycach, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Tarnobrzeski. Praktyka w wymiarze jednego tygodnia rozumianego jako 5 dni roboczych nie mniej niż 5 godzin dziennie i nie więcej niż 8 godzin dziennie będzie prowadzona zgodnie z harmonogramem, który opracuje Wykonawca zgodnie z wytycznymi określonymi przez Zamawiającego. Wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawi Zamawiającemu kompletny harmonogram realizacji praktyki, nazwę i adres firmy, miejsce zakwaterowania.


Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:


 

Gorzyce: Organizacja praktyki tygodniowej z zakresu odlewnictwa realizowanej w projekcie pn. Podkarpacie stawia na zawodowców
Numer ogłoszenia: 56576 - 2015; data zamieszczenia: 13.03.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół w Gorzycach , ul. Żwirki i Wigury 2, 39-432 Gorzyce, woj. podkarpackie, tel. 015 8362087, faks 015 8362087.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zsgorzyce.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Organizacja praktyki tygodniowej z zakresu odlewnictwa realizowanej w projekcie pn. Podkarpacie stawia na zawodowców.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest organizacja praktyki tygodniowej z zakresu odlewnictwa realizowanej w projekcie Podkarpacie stawia na zawodowców realizowanym przez Powiat Tarnobrzeski w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2. Podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego. Praktyka będzie realizowana przez 10 uczniów Zespole Szkół w Gorzycach, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Tarnobrzeski. Praktyka w wymiarze jednego tygodnia rozumianego jako 5 dni roboczych nie mniej niż 5 godzin dziennie i nie więcej niż 8 godzin dziennie będzie prowadzona zgodnie z harmonogramem, który opracuje Wykonawca zgodnie z wytycznymi określonymi przez Zamawiającego. Wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawi Zamawiającemu kompletny harmonogram realizacji praktyki, nazwę i adres firmy, miejsce zakwaterowania..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-0, 80.50.00.00-9, 80.58.00.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.05.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • warunek uznaje się za spełniony jeżeli wykonawca przedstawi oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 Pzp

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • warunek uznaje się za spełniony, jeżeli wykonawca udokumentuje wykonanie w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, usług szkoleniowych na kwotę łączną co najmniej 50 000,00 zł brutto

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • warunek uznaje się za spełniony jeżeli wykonawca przedstawi oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 Pzp

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • warunek uznaje się za spełniony jeżeli wykonawca przedstawi wykaz osób w którym wykaże dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia zgodnie z wymogami zawartymi w wykazie osób stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • warunek uznaje się za spełniony jeżeli wykonawca przedstawi oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 Pzp.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - czas trwania nagranego filmu edukacyjnego - 10

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.zsgorzyce.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Szkół im. por. J. Sarny w Gorzycach, ul. Żwirki i Wigury 2, 39-432 Gorzyce.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.03.2015 godzina 14:00, miejsce: Zespół Szkół im. por. J. Sarny w Gorzycach, ul. Żwirki i Wigury 2, 39-432 Gorzyce/sekretariat/.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projektu pn. Podkarpacie stawia na zawodowców, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2. Podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego Projekt Podkarpacie stawia na zawodowców Nr KSI: WND-POKL.09.02.00-18-001/12.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

Data składania ofert:
2015-03-23 14:00:00
powrót
Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)
Podmiot publikującyZespoł Szkół w Gorzycach
WytworzyłAugustynowicz Jarosław 2015-03-13 14:48:00
PublikującyAdministrator BIP 2015-03-13 16:49:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. SIWZ i Załączniki 712.66 KbPlik pdf

Zespoł Szkół w Gorzycachul. Żwirki i Wigury 2, 39-432 Gorzyce tel. (15) 836-20-87 email: sekretariat@zsgorzyce.pl
Wygenerowano: 16 lipca 2020r. 14:29:34
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.