Zespoł Szkół w Gorzycach
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wynik ogłoszenia: Utworzenie klasopracowni pod nowe kierunki kształcenia
Część I: Dostawa sprzętu informatycznego w celu utworzenie klasopracowni pod nowe kierunki kształcenia
Gorzyce, 19.02.2016 r.
 
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
dot.:    Utworzenie klasopracowni pod nowe kierunki kształcenia – część I zamówienia - Dostawa sprzętu informatycznego w celu utworzenie klasopracowni pod nowe kierunki kształcenia.
      Zamawiający informuje, że na podstawie art. 93 ust. 1. pkt 1. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 2164 z późn. zm.) unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego części I - Dostawa sprzętu informatycznego w celu utworzenie klasopracowni pod nowe kierunki kształcenia.
      Zgodnie z art. 93 ust. 1. pkt 1. stanowi, że  Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu (…). W ramach prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający dokonał podziału przedmiotowego zamówienia na dwie części. W terminie przewidzianym na składanie ofert tj. do dnia 16.12.2016 r. do godziny 14:30 nie wpłynęła żadna oferta która dotyczyłaby części I przedmiotowego zamówienia.
 
Wicedyrektor Zespołu Szkół w Gorzycach
 
mgr inż. Jarosław Augustynowicz
 
Część II: Dostawa sprzętu mechatronicznego w celu utworzenie klasopracowni pod nowe kierunki kształcenia.
Gorzyce, dnia 19.12.2016 r.
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
   W postępowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –  Prawo  zamówień  publicznych,  ogłoszonego w dniu 08.12.2016. pod nr 361698 – 2016 na stronie portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych www.portal.uzp.gov.pl: „Utworzenie klasopracowni pod nowe kierunki kształcenia”
Zamawiający:
Zespół Szkół im. por. J. Sarny
adres: ul. Żwirki i Wigury 2, 39-432 Gorzyce
tel.: 15 836-20-87
   e-mail: zsgorzyce@zsgorzyce
  web: www.bip.zsgorzyce.pl
   Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.)
Zespół Szkół w Gorzycach informuje, że powołana komisja przetargowa dokonała oceny złożonych ofert w trybie przetargu nieograniczonego i uznała za najkorzystniejszą dla części II: Dostawa sprzętu mechatronicznego w celu utworzenie klasopracowni pod nowe kierunki kształcenia ofertę nr 1 złożoną przez:
Nazwa i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano:
MECHATRONIK Artur Grochowski
ul. Wyspowa 2/73
03-687 Warszawa

Cena:
108242,40 zł brutto
Uzasadnienie wyboru:
Oferta nr 1 spełnia warunki określone w SIWZ, uzyskała najwyższą ocenę tj.
A.            Kryterium „Cena” w PLN: 80 pkt
B.            Kryterium „Okres gwarancji” w miesiącach: 0 pkt,
co daje łączną ocenę 80,00 pkt. i jest ofertą najkorzystniejszą dla Zamawiającego
   Żaden wykonawca nie został wykluczony ani żadna oferta nie została odrzucona.
   Termin, po którego upływie może być zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego:
po upływie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Zestawienie złożonych ofert w postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny i porównania  ofert zawiera załącznik  nr 1  do ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
  Wicedyrektor Zespołu Szkół w Gorzycach
 
mgr inż. Jarosław Augustynowicz
 
Zał. Nr 1

Zestawienie złożonych ofert w postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny i porównania ofert

Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena (w zł) Przyznane punkty w kryterium „Cena” Przyznane punkty w kryterium „Okres gwarancji” Łączna punktacja
1 MECHATRONIK Artur Grochowski; ul. Wyspowa 2/73;
03-687 Warszawa
108242,40 80  
0
80
 
 
         Otrzymują:
  1. Strona internetowa zamawiającego
  2. Uczestnicy postępowania


Data dodania: 2016-12-19 10:51

[powrot do treści ogłoszenia]
Zespoł Szkół w Gorzycachul. Żwirki i Wigury 2, 39-432 Gorzyce tel. (15) 836-20-87 email: sekretariat@zsgorzyce.pl
Wygenerowano: 23 września 2023r. 20:30:55
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.