Zespoł Szkół w Gorzycach
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
Utworzenie klasopracowni pod nowe kierunki kształcenia

ZMIANY:
2016-12-19 10:51:44: Dodano wynik do przetargu
2016-12-12 15:18:04: Zapytanie do przetargu W dniu 12.12.2016 r drogą ulektroniczną wpłynęło następujące zapytanie dotyczące parametrów sprzętu kupowanego w części I postępowania opisanego w załączniku nr1 o następującej treści: 1) Czy dopuszczalna jest inna architektura niż x86? 2) Czy w związku z pytaniem 1 dopuszczalna jest zmiana systemu operacyjnego? 3) Czy dopuszcza się inne zabezpieczenia niż Kensington? 4) Poziom hałasu powyżej 10 dB od założonego w specyfikacji jest dopuszczalny? 5) Czy zamówienie dopuszcza komputer o masie powyżej 10 kg. 6) Czy jeżeli komputer wykaże wydajność niezbędną do obsługi programów dla grafiki inżynierskiej zamawiający dopuści DDR3? 7) Czy dopuszczalna jest dokumentacja w formie papierowej? 8) Czy gwarancja musi być wyłącznie gwarancją producenta? Zamawiający udzielił następującej odpowiedzi: Ad.1) Zamawiający dopuszcza zarówno procesory 32 bitowe, jak również 64 bitowe. Ad. 2) Zamawiający dopuszcza system 32 lub 64 bitowy. Ad.3) Zamawiający dopuszcza każdy system zabezpieczenia komputera przed nieuprawnionym rozbieraniem lub kradzieżą. W sytuacji skrajnej dopuszcza się także zainstalowanie kamer w dwóch salach, gdzie będą umieszczone komputery (jedna sala o pow. 30 m kw., druga 50 m kw.). Zamawiający w tych salach posiada odpowiednią infrastrukturę. Kamery dostarcza na swój koszt Wykonawca. Ad. 4) Zamawiający dopuszcza komputery o wyższym poziomie hałasu nie większym niż wynika to z odrębnych przepisów dotyczących BHP dla pracowni do realizacji zajęć praktycznych Ad. 5) Zamawiający może dopuścić komputery o całkowitej masie netto nie przekraczającej 10 kg. Ad. 6) Zamawiający taki komputer dopuści po uprzednim przeprowadzeniu testu. Dla komputerów z poz. 1 opisu (15 szt.) powinna być zachowana właściwa wydajność do pracy jednoczesnej na jednym z wymienionych programów do grafiki, zaś dla komputerów z poz. 2 opisu (12 szt.) powinna być możliwa praca na załączonych jednocześnie co najmniej dwóch programach do grafiki inżynierskiej. Ad. 7) Zamawiający dopuszcza dokumentację w formie papierowej. Ad. 8) Gwarancja może stanowić także sumę gwarancji producenta i serwisu lub tylko serwisu. W przypadku, gdy Wykonawca nie dysponuje własnym serwisem powinien przedstawić umowę zawartą z innym podmiotem serwisującym, który przejmuje warunki gwarancji.  
Więcej >>>
2016-12-08 02:53:57: Dodano plik Załącznik nr3.docx
2016-12-08 02:53:57: Dodano plik Załącznik nr 7.docx
2016-12-08 02:53:57: Dodano plik Załącznik nr 4.docx
2016-12-08 02:53:57: Dodano plik Załącznik nr 2.docx
2016-12-08 02:53:57: Dodano plik Załącznik nr 1.docx
2016-12-08 02:53:57: Dodano plik Zał nr 6 UMOWA.pdf
2016-12-08 02:53:57: Dodano plik Zał nr 5 Formularz ofertowy.doc
2016-12-08 02:53:57: Dodano plik SIWZ.pdf
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia celem utworzenie klasopracowni pod nowe kierunki kształcenia.  Wyposażenie obejmuje pracownię do nauki i egzaminowania w zawodzie technik logistyk oraz w zawodzie technik mechatronik. Wyposażenie jest zgodne z wytycznymi KOWEZiU. Zamówienie podzielono na dwie części.
Część I: Dostawa sprzętu informatycznego w celu utworzenie klasopracowni pod nowe kierunki kształcenia
Część II: Dostawa sprzętu mechatronicznego w celu utworzenie klasopracowni pod nowe kierunki kształcenia
Ogłoszenie nr 361698 - 2016 z dnia 2016-12-08 r.
Gorzyce: Utworzenie klasopracowni pod nowe kierunki kształcenia
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół w Gorzycach, krajowy numer identyfikacyjny 3721000000, ul. ul. Żwirki i Wigury  2, 39432   Gorzyce, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 158 362 087, e-mail torus0@poczta.onet.pl, faks 158 362 087.
Adres strony internetowej (URL): http://whttp://www.zsgorzyce.pl
 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
tak
http://www.bip.zsgorzyce.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
nie

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
nie
adres
 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
Zespół Szkół w Gorzycach
Adres:
ul. Żwirki i Wigury 2; 39-432 Gorzyce

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Utworzenie klasopracowni pod nowe kierunki kształcenia
Numer referencyjny: ZS.04.2016
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Część I: Dostawa sprzętu informatycznego.Część II: Dostawa sprzętu mechatronicznego
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
2


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia celem utworzenie klasopracowni pod nowe kierunki kształcenia. Wyposażenie obejmuje pracownię do nauki i egzaminowania w zawodzie technik logistyk oraz w zawodzie technik mechatronik. Wyposażenie jest zgodne z wytycznymi KOWEZiU. Zamówienie podzielono na dwie części. Część I: Dostawa sprzętu informatycznego w celu utworzenie klasopracowni pod nowe kierunki kształcenia Część II: Dostawa sprzętu mechatronicznego w celu utworzenie klasopracowni pod nowe kierunki kształcenia.

II.5) Główny kod CPV: 30213000-5
Dodatkowe kody CPV:48000000-8
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamówienie uzupełniające wystąpi w przypadku powstania oszczędności po postępowaniu lub nie zrealizowaniu w jego trakcie pełnego zakresu niezbędnego do samodzielnego funkcjonowania pracowni. Będzie dotyczyło dostawy wyposażenia, które stanowi bazę dydaktyczną w kształceniu i egzaminowaniu w zawodzie technik logistyk i technik mechatronik zgodnie z wytycznymi KOWEZiU. Zakupiony sprzęt będzie stanowił uzupełnienie lub rozszerzenie wyposażenia zakupionego w postępowaniu publicznym. Ze względu na fakt, że uczeń w trakcie egzaminu powinien skupić uwagę na realizowanym zadaniu, zakupiony sprzęt w zamówieniu uzupełniającym powinien być identyczny z pozostałym wyposażeniem, nie powinien wymagać odrębnej konfiguracji celem dopasowania, posiadać cech eksploatacyjne identyczne ze sprzętem podstawowym. Brak kompatybilności i dodatkowa konfiguracja może zaburzać proces egzaminowania i zafałszuje jego wynik.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data zakończenia: 29/12/2016

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: 2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu
Informacje dodatkowe 3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1) wykazu dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
 
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Oświadczenie stanowiące załącznik nr 7 do SIWZ
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
nie

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 80
gwarancja 20

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 16/12/2016, godzina: 14:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Część nr: 1    Nazwa: Dostawa sprzętu informatycznego w celu utworzenie klasopracowni pod nowe kierunki kształcenia
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest dostawa 27 komputerów typu PC, 1 laptopa, 1 projektora, 1 urządzenia wielofunkcyjnego, 3 czytników kodów kreskowych, 3 drukarek etykiet
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30213000-5, 48000000-8
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 29/12/2016
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena 80
gwarancja 20
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 2    Nazwa: Dostawa sprzętu mechatronicznego w celu utworzenie klasopracowni pod nowe kierunki kształcenia.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawa specjalistycznego sprzętu mechatronicznego do nauki i egzaminowania w zakresie kwalifikacji charakterystycznych dla technika mechatronika
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30213000-5
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 29/12/2016
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena 80
gwarancja 20
6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
 
Zwiększ rozmiar czcionki Ustaw domyślny rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki
Data składania ofert:
2016-12-16 14:30:00
powrót
Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)
Podmiot publikującyZespoł Szkół w Gorzycach
WytworzyłAugustynowicz Jarosław 2016-12-07 12:49:00
PublikującyJarosław Augustynowicz 2016-12-08 02:50:00
Modyfikował(a) Jarosław Augustynowicz 2016-12-19 10:51:44
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. SIWZ 484.57 KbPlik pdf
2. Zał nr 5 Formularz ofertowy 227.50 KbPlik doc
3. Zał nr 6 UMOWA 496.87 KbPlik pdf
4. Załącznik nr 1. 36.23 KbPlik doc
5. Załącznik nr 2. 24.40 KbPlik doc
6. Załącznik nr 4. 12.92 KbPlik doc
7. Załącznik nr 7. 21.25 KbPlik doc
8. Załącznik nr3. 13.53 KbPlik doc

Zespoł Szkół w Gorzycachul. Żwirki i Wigury 2, 39-432 Gorzyce tel. (15) 836-20-87 email: sekretariat@zsgorzyce.pl
Wygenerowano: 15 sierpnia 2022r. 12:43:19
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.